Inviting to take part in the realization of socially important projects

Inviting to take part in the realization of socially important projects

UA

Координаційна рада в особі IT-Namet’у за підтримки провідних ІТ компаній Украіни, запрошують взяти участь в реалізації соціально значущих проектів за участі галузевих експертів та представників неурядових організацій, що сприятимуть встановленню принципів та стандартів громадянського суспільства в Україні.

Переважна більшість IT компаній та розробників в Україні працюють над великою кількістю різноманітних соціальних проектів, що помирають на різних етапах через:

 • брак постійних ресурсів та їх координації;
 • незадіяність експертів у сферах впровадження;
 • велику складність реалізації та підтримки.

Дана ініціатива дозволяє запобігти проблемам з якими стикаються громадянські ініціативи шляхом:

 • пошуку та об’єднання схожих проектів;
 • створення постійної координаційної ради з метою розробки та впровадження проектів;
 • запрошення до співпраці експертів законодовачної, соціальної та технологічної галузей для оцінки існуючи проектів та допомоги в їх реалізації;
 • правильної постановки цілей, визначення етапів реалізації та впровадження проектів.

Для того щоб приєднанатися Вам потрібно створити всередені вашої компанії ініціативну групу та подати заявку на участь. (форма заявки)

 1. Назва компанії
 2. Вид ресурсу що ви пропонуєте (Люди, Гроші, Приміщення, Кетерінг, тощо);
 3. Характеристики ресурсу (Кількість учасників командии /Сума /Параметри приміщення, в який час може бути доступне/ На скільки осіб кетерінг, скільки разів на день харчування / тощо);
 4. Ідея або побажання (Ваша пропозиція по співпраці / ідея яку, Ви хочете реалізовувати).

Формат заходу:

Етап 1:

 • Зустріч ТОП-менеджерів / власників, для погодження формату і організаційних моментів 2 Етапу.

Етап 2:

 • Старт «Хакатону» (назва обговорюється) по створенню суспільно корисних інструментів.

Заявки на участие направляйте, пожалуйста, по адресу klepka[at]gmail.com. В теме письма указывайте "Hackathon".

EN

Coordination council in the person of IT-Namet supported by the leading IT companies of Ukraine, are inviting to take part in the realization of socially important projects with the assistance of the branch experts and representatives of non-government organizations that will assist establishment of the principles and standards of civil society in Ukraine.

The overwhelming majority of IT companies and developers in Ukraine are working on the wide range of diverse social projects that on different phases are withering away due to:

 • lack of standing resources and their coordination;
 • uncommitted experts in the spheres of introduction;
 • great complicacy of realization and support.

The given initiative allows preventing problems with which civil initiatives are faced by means of:

 • searching and merging of resembling projects;
 • creation of the abiding coordination council with the aim of development and introduction of projects;
 • invitation for cooperation of experts on legislative, social and technological branches for estimation of the existing projects and assistance in their realization;
 • correct setting of goals, determination of realization stages and projects introduction.

For joining you need to create initiative group inside of your company and apply for participation. (Application form)

 1. Name of the company;
 2. Kind of resource you offer (People, Money, Premises, Catering, etc.);
 3. Resource characteristics (Quantity of team members / Sum / Parameters of premises, when available / Number of persons for catering service, quantity of meals per day/etc.);
 4. Idea or recommendation (Your offer for cooperation / idea you want to realize).

Format of event:

Stage 1:

 • Top managers / owners meeting for coordination of format and organizational matters of the Stage 2.

Stage 2:

 • Launch of «Hackathon» (the name is being discussed) on creation of publicly useful instruments.

Please, send your application forms for participation to klepka[at]gmail.com. Make sure your letter subject is"Hackathon".

proof link

×

Написати нам

×